0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

คลังความรู้ สสร.

การเขียนโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน

โครงร่างการวิจัย เป็นการวางแผนและวางรูปแบบของการวิจัยล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะ เป็นแนวทางที่จะทำให้ผู้วิจัยมีความชัดเจนในปัญหาที่จะทำวิจัย เพื่อแสวงหาคำตอบหรือข้อความรู้ การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน ครูต้องคำนึงถึงสภาพการปฏิบัติงานของตนไม่แยกส่วนการวิจัย ออกจากงานสอน หรืองานประจำที่ปฏิบัติอยู่ งานวิจัยในชั้นเรียนที่ดีคืองานวิจัยที่สามารถทำไป พร้อมๆ กับงานสอนของครูส่วนประกอบของโครงร่างการวิจัย 

1. ชื่อเรื่อง การตั้งชื่อเรื่องการวิจัยจะสื่อความหมายได้ดีควรมีองค์ประกอบ 3 ส่วนด้วยกัน คือ 

1. ตัวแปรที่จะศึกษา โดยทั่วไปจะระบุตัวแปรต้น และตัวแปรตามที่จะศึกษา 

2. ประชากรที่จะศึกษา ระบุว่าการวิจัยมีกลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นใคร 

                           3. วิธีการศึกษา ระบุว่าใช้วิธีการศึกษาแบบใด เช่น การสำรวจ การประดิษฐ์และพัฒนา การทดลอง การเปรียบเทียบ การหาความสัมพันธ์ การสังเคราะห 

             นอกจากนี้การตั้งชื่อเรื่อง จะมีข้อพิจารณา ดังนี้ คือ

1. การตั้งชื่อเรื่องไม่จำเป็นต้องเขียนเป็นประโยคสมบูรณ อาจเขียนในรูปวลีหรือ ข้อความ 

2. กะทัดรัด 

3. มีความเฉพาะเจาะจงในสิ่งที่ศึกษา 

             4. ชื่อเรื่องควรเร้าความสนใจให้ผู้อื่นอยากศึกษา ตัวอย่างเช่น ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเรียนแบบปกติตัวแปร คือ 

4.1 รูปแบบการเรียน 

-บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

-แบบปกติ

                           4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิธีการศึกษา คือ การเปรียบเทียบ ชื่อเรื่อง การสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3ตัวแปร คือ แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิธีการศึกษา คือ การสร้างและการพัฒนา ชื่อเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นในการป้องกันสิ่งเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ตัวแปร คือ ความคิดเห็นในการป้องกันสิ่งเสพติด ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วิธีการศึกษา คือ การสำรวจ 

2. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา เป็นการมองปัญหาการวิจัยจากภาพกว้างมาสู่ภาพเล็กเพื่อระบุเป็นวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของความคิดจากปัญหาการวิจัยจนถึงความสำคัญของปัญหา การเขียนควร คำนึงถึง

1. เขียนให้ตรงประเด็น กระชับ เป็นเหตุเป็นผล 

2. มีการอ้างอิงผลการวิจัย เพื่อให้น่าเชื่อถือ 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย ต้องสอดคล้องกับหัวข้อการวิจัย อยู่ในขอบข่ายของประเด็น ปัญหาการวิจัยที่กำหนดไว้อาจมีข้อเดียว หรือหลายข้อก็ได .ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเรียนแบบปกติ

วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มที่เรียนแบบปกติชื่อเรื่อง การสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดโดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 

4. สมมติฐานการวิจัย ควรเขียนให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ใช้ภาษาง่าย มีความหมายชัดเจนสอดรับกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ และชี้ทิศทางของการวิจัยหรือตัวแปร 

5. ประโยชน์ของการวิจัยหรือผลที่คาดว่าจะได้รับ ควรเขียนเป็นข้อ ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการทำวิจัย หรือการนำผล จากการวิจัยไปใช้ 

. 6. ขอบเขตของการวิจัย การกำหนดขอบเขตของการวิจัยเพื่อให้การทำวิจัยชัดเจน เช่น ตัวแปร ระยะเวลาที่ทำการ วิจัย กลุ่มประชากร เช่น ภาคการศึกษาใด ปีการศึกษา นักเรียนชั้นใด โรงเรียนใด 

7. ข้อตกลงเบื้องต้น เพื่อทำความตกลงไว้ก่อนว่าสิ่งใดที่ไม่ได้ทำการศึกษาในการวิจัยดังกล่าว 

8. นิยามศัพท์ เพื่ออธิบาย ความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยเพื่อให้เข้าใจได้ตรงกัน เช่น นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

9. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การเขียนผลจากการศึกษาค้นคว้า ควรเขียนในลักษณะสังเคราะห เพื่อให้เห็นกรอบการวิจัย หรือปัญหาการวิจัยและเขียนแหล่งอ้างอิงให้ชัดเจน 

10. วิธีดำเนินการวิจัย ระบุถึงวิธีดำเนินการวิจัย แผนแบบการวิจัยว่าจะใช้อะไร เช่น การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ นำไปใช้ในการเรียนการสอน กระบวนการพัฒนาประกอบด้วยการสร้าง การตรวจสอบผล และการ ปรับปรุงจนได้นวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได ซึ่งอาจรวมถึงผลิตภัณฑ์ เช่น แผนการสอน คู่มือครูเอกสารประกอบการสอน เครื่องมือวัดผล แบบสอบแบบวัด แบบประเมินผล สื่อการเรียนประเภทต่าง ๆ แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เกม เพลง 

ส่วนวิธีการเช่นการพัฒนา เทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ ระบบการประเมินตนเอง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง มีเกณฑ์การคัดเลือกหรือการได้มาอย่างไร ขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างเท่าใด ตัวแปร ระบุตัวแปรต้น และตัวแปรตามให้ชัดเจน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุวิธีการเก็บการบันทึกข้อมูล ระยะเวลา หรือช่วงเวลา สถานที่และผู้ดำเนินการเก็บข้อมูล เครื่องมือการวิจัย ระบุชนิด หรือเครื่องมือที่ใช้ การได้มาของเครื่องมือ พัฒนาขึ้นเอง หรือ ใช้ของใคร ประสิทธิภาพของเครื่องมือ และวิธีใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอรายงาน ระบุว่าวิธีการนำเสนอรายงานว่าจะใช้ตาราง แผนภูมิหรือความเรียง 

11. ปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนการทำงานตามขั้นตอนการทำวิจัย และการกำหนดระยะเวลาควรมีความเป็นไป ได้ในการปฏิบัติ

12. เอกสารอ้างอิง ระบุถึงเอกสารต่าง ๆ ที่ใช เช่น งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ตำรา บทความ หรือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้นำมาอ้างอิง สำหรับการเขียนเอกสารอ้างอิงนั้นผู้วิจัยจะยึดระบบการเขียนอ้างอิงแบบใดก็ได้ที่ได้รับการ ยอมรับ