0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

เกี่ยวกับสถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศให้แก่ผลิตภัณฑ์แบบเรียนสื่อการเรียนการสอน สำหรับเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้างเสริมความรู้สึกรักในการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

 

พันธกิจต่อสถานศึกษา

 

               มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการต่อสถานศึกษาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของสถานศึกษาและทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านคุณภาพและจริยธรรม 

 

พันธกิจต่อคู่แข่งขัน

 

                เคารพในการแข่งขันอย่างใสสะอาด โปร่งใสและจะไม่ทำการแข่งขันโดยการใส่ร้ายคู่แข่งขัน ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ รวมทั้งจะทำการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์และไม่ทำการสร้างศัตรูในทางธุรกิจกับคู่แข่งขัน

 

พันธกิจต่อคู่ค้า

 

              สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ผสมผสานประโยชน์ และดำเนินธุรกิจต่างตอบแทนอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นที่จะร่วมมือกันและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว

 

พันธกิจต่อพนักงาน

 

                มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเป็นมือาชีพในการให้บริการ อีกทั้งจะดูแลให้พนักงานหลีกเลี่ยงกระทำใดๆที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งลูกค้า และสถานศึกษา อีกทั้งจะดูแลและรักษาพนักงานที่ดี มีคุณภาพ ไว้กับองค์กรในระยะยาว

 

พันธกิจต่อสังคม

 

                ยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่ดีในสังคม เคารพในกฎระเบียบของสังคมและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับทางการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม