0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

 

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

 

 

    สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2552 มุ่งเน้นการผลิตสื่อการเรียนการสอนประเภทสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเยาวชนไทยผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการศึกษาที่สามารถพัฒนาคุณภาพทางความคิดให้เยาวชนสามารถสร้างความคิดได้อย่างเป็นระบบ   เพื่อสร้างเสริมพื้นฐานองค์ความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในระดับต่อไป  และมุ่งเน้นสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกของความซื่อสัตย์ให้กับเยาวชนไทย  ผ่านแบบเรียนของทางสถาบันฯและในปีพ.ศ.2555 สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)  พร้อมแล้วสำหรับการผลิตแบบเรียนที่สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทยให้สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนได้ด้วยความรู้ ความสามารถ และความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

 

 

 


ข่าวสารและกิจกรรม (สสร.)

ทีมงาน สสร.