0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

คลังความรู้ สสร.

การประเมินนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

การประเมินนวัตกรรมการศึกษา เป็นกระบวนการในการตรวจสอบหรือพิจารณาตัดสินคุณลักษณะของนวัตกรรมการศึกษา เพื่อกำหนดคุณค่า คุณภาพ ความถูกต้อง ความเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์การประเมินเป็นหลัก เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุง
 
 
ลักษณะการประเมินเป็นหลัก เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุง
 
ลักษณะการประเมินนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
 
1.       การประเมินตนเองเป็นการประเมินระดับโรงเรียนที่ผู้คิดค้นพัฒนานวัตกรรมทั้งที่เป็นรายบุคคล หรือคณะบุคคล ดำเนินการประเมินโดยการตรวจสอบกระบวนการพัฒนาและความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรมของตนจากเกณฑ์การประเมินที่กำหนดเพื่อนำผลไปใช้ในการปรับปรังพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม
 
2.       การประเมินโดยคณะบุคคล เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาคุรณภาพนวัตกรรม ซึ่งผู้ประเมินควรประกอบด้วย ผู้คิดค้นพัฒนานวัตกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ หรืออาจมีผู้เชี่ยวชาญ ตามลักษณะ หรือประเภทของนวัตกรรม ร่วมประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด
 
 
องค์ประกอบของการประเมินนวัตกรรมประกอบด้วย 3 ด้าน 13 ตัวบ่งชี้ คือ
 
1.       องค์ประกอบด้านความเป็นนวัตกรรม มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ
 
-ความเป็นนวัตกรรม
 
-ที่มาของนวัตกรรม
 
2.       องค์ประกอบด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรมมี 6 ดัวบ่งชี้ คือ
 
                        -วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม
 
                        - หลักการแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรรม
 
                       - การออกแบบวัตกรรม
 
                         - การะบวนการพัฒนานวัตกรรม
 
                        - การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม
 
                        - ความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม
 
3.       คุณค่าของนวัตกรรม มี 6 ตัวบ่งชี้ คือ
 
                        - การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 
                         -การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม
 
                        -การเรียนรู้ร่วมกัน
 
                       - การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแสวงหาความรู้
 
                        - การยอมรับ
 
                         -การนำไปใช้
 
วิธีการประเมิน
 
                ในการประเมินนวัตกรรม ควรเลือกใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสมกับ
 
 
สิ่งที่ต้องการประเมิน ดังนี้
 
1.       ตรวจสอบเอกสารรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม
 
2.       สังเกต และตรวจสอบข้อมูลจากการนำเสนอผลงานของผู้คิดค้น
 
 
พัฒนานวัตกรรม
 
3.       ศึกษาผลงาน นวัตกรรมชิ้นงานที่เกิดจากการใช้ หรือการทำงานของนวัตกรรม
 
4.       สัมภาษณ์ผู้พัฒนานวัตกรรมและผู้เกี่ยวข้อง
 
5.       สอบถามผู้พัฒนานวัตกรรมและผู้เกี่ยวข้อง
 
6.       อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนวัตกรรม
 
                ระดับคุณภาพของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นลักษณะของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามตัวบ่งชี้ มีระดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ
 
                ระดับ 3 คุณภาพดีมาก ( มีค่าคะแนนระหว่าง 2.33 – 3.00 )
 
                ระดับ 2 คุณภาพดี ( มีค่าคะแนนระหว่าง 1.67 – 2.32 )
 
                ระดับ 1 คุณภาพพอใช้ ( มีค่าคะแนนระหว่าง 1.00 – 1.66 )
 
 
 
คณะกรรมการประเมินและ คุณสมบัติ
 
                คณะกรรมการประเมินควรมีอย่างน้อยจำสวน 3 หรือ 5 คน และควรประกอบด้วย
 
1.       ผู้จัดทำนวัตกรรม
 
2.       ผู้บริหารโรงเรียน
 
3.       ครูผู้เชี่ยวชาญด้านหารจัดการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระที่จัดทำนวัตกรรม
 
4.       ศึกษานิเทศก์
 
 
คุณสมบัติคณะกรรมการประเมิน ควรความรู้ ประสบการณ์ด้านต่างๆ ดัวนี้
 
1.       ด้นสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ/หรือ
 
2.       ด้านหลักสูตร/กี่จัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ/หรือ
 
3.       ด้านการวัดผล/ประเมินผลทางการศึกษา และ/หรือ
 
4.       ด้นการบริหารการศึกษา
 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรม
 
                เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมตามตัวบ่งชี้
 
 
กระบวนการพัฒนา
 

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

2.1วัตถุประสงค์

และเป้าหมายของการพัฒนา

ระดับ 3 -วัตถุประสงค์และเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา สภาพปัญหา และความต้องการมีความเป็นไปได้ร้อยละ 100

ระดับ 2 - วัตถุประสงค์และเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา สภาพปัญหา และความต้องการ มีความเป็นไปได้ไม่เกินร้อยละ 50

ระดับ 1 - วัตถุประสงค์และเป้าหมายไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา สภาพปัญหาและความต้องการ

2.2 การใช้หลักการแนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม

ระดับ 3 - มีการสังเคราะห์ หลักการแนวคิด ทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ได้สอดคล้องสภาพปัญหา หรือความต้องการในการพัฒนานวัตกรรม

ระดับ 2 ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีถูกต้องตามหลักวิชา และสอดคล้องกับสภาพปัญหา หรือความต้องการพัฒนา

ระดับ 1 ใช้หลักการแนวคิด ทฤษฎี แต่ไม่สอดคล้อง

2.3 การออกแบบนวัตกรรม

ระดับ 3 - มีการออกแบบพัฒนานัตกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือความต้องการบริบท หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาและมีความเป็นไปได้

ระดับ 2 มีการออกแบบพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือความต้องการ หรือบริบท หรือหลักการ หรือแนวคิด ทฤษฎี ครอบคลุมกระบวนการพัฒนา และมีความเป็นไปได้

ระดับ 1 - มีการออกแบบพัฒนานวัตกรรมสอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือความต้องการ บริบทหลักการแนวคิด ทฤษฎีบางส่วน ครอบคลุมกระบนการพัฒนาแต่เป็นไปได้ยาก

2.4  ความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม

ระดับ 3 - การพัฒนานวัตกรรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้น มีการเผยแพร่และสร้างเครือข่าย

ระดับ 2 - การพัฒนานวัตกรรมดำเนินการเสร็จสิ้น มีการเผยแพร

ระดับ 1 - การพัฒนานวัตกรรมดำเนินการเสร็จสิ้น

 

3. คุณค่าของนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

3.1 การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ระดับ 3 - แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง

ระดับ 2 - แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ระดับ 1 - แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ แต่ไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

3.2 การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม

ระดับ 3 - ประยุกค์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนานวัตกรรมได้เหมาะสมคุ้มค่า และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

ระดับ 2 - ใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมได้เหมาะสม คุ้มค่า และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

ระดับ 1 - ใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมไม่ คุ้มค่า

 

 

 

 

 

3.3 การเรียนรู้ร่วมกัน

ระดับ 3 - กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งโรงเรียน

ระดับ 2 - กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม

ระดับ 1 - กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้เฉพระบุคคล

3.4 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแสวงหาความรู้

ระดับ 3 - นวัตกรรม/กระบวนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้พัฒนา/ผู้เกี่ยวข้องศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจนสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้

ระดับ 2 - นวัตกรรม/กระบวนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้พัฒนา/ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

ระดับ 1 - นวัตกรรม/กระบวนการพัฒนาก่อให้เกิดการค้นคว้าแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเฉพาะ ผู้พัฒนา

3.5 การยอมรับ

ระดับ 3 - เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน

ระดับ 2 - เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องในระดับโรงเรียน

ระดับ 3- เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องเฉพระกลุ่ม

3.6 การนำไปใช้

ระดับ 3 - ใช้ง่าย สะดวกและมีขั้นตอนการใช้ไม่ซับซ้อน สามารถนำไปใช้ได้ดี

ระดับ 2 - ใช้สะดวกแม้ขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อน

ระดับ 1 - มีขั้นตอนการไปใช้ซับซ้อนมีเงื่อยไข และข้อจำกัด

 

 

ที่มา : http://www.suplb1.lopburi1.net/index1.files/word/innova..doc