0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

คณาจารย์
1.รศ.ผ่อศรี จั่นห้าว                                                        51.อ.กิตติคุณ สดประเสริฐ

2.ผศ.สุภาพรรณ พวงจั่นเพชร                                         52.อ.ถาวร ศรีผ่อง

3.ดร.เอกกมล วรรณเมธี                                                  53.อ.วณี ลัดดากลม

4.ดร.ฐิติรัฐ ปั้นบำรุงกิจ                                                    54.อ.รัตติยะ วิกสิกพจน์

5.ดร.สมหวัง ชัยตามล                                                     55.ผศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์

6.ดร.กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช                                             56.ผศ.คมคาย กลิ่นภักดี

7.ผศ.รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์                                                57.อ.สมาภา ชัยจินดา

8.ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์                                                   58.อ.น้ำเงิน ศรีสุขวัฒนุกุล

9.ดร.อมรัชญา ชินศรี                                                        59.ผศ.อารีย์ ชัชวาลวรรณ

10.ดรจันทร์เกษม ใจอารีย์                                                60.อ.มธุรส ข่มจิตร์

12.รศ.ดร.ณัฐกาญจน์ ใจดี                                                61.ดร.กรองทอง เขียนทอง

13.ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค                                             62.อ.ถวิล สุขวงษ์

14.อ.พิกุล เพ็ชรประเสริบ

15.อ.ณัฐพงษ์ บุญปอง

16.อ.วิจิตรา คำยัง

17.อ.สุวนิตย์ วุฒสังข์

18.อ.วันชัย นราวงษ์

19.อ.กนกพร กระบวนศรี

20.อ.ศรียา เนตรน้อย

21.อ.พิสูจน์ แสงศรี

22.อ.สุขรัชต์ดา วงศ์บุญเอื้อ

23.อ.วิศาล จิตต์วาริน

24.ดร.ยอดยศ ศรีตังนันท์

25.รศ.ดร.สุขศิริ วิชาศรี กรามส์

26.อ.แสวง เอกทัศน์

27.อ.วรภัทรตา ทาสวัสดิ์

28.ดร.ธีรพงษ์ พงษ์พัฒนเจริญ

29.ดร.ณัฐพล กาฬภักดี

30.อ.ภัทรพร นุชน้อย

31.ดร.เล็กฤทัย ขันทองชัย

32.ดร.ขนิษฐา ดีสุบิน

33.ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน

34.ดร.ภควรรณ ปักษี

35.อ.ฐิติพงศ์ ธรรมวิสุทธิ์

36.ผศ.ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา

37.ดร.ณัฐพล ธนเชวงสกุล

38.อ.คมสรรค์ ภูทอง

39.ผศ.กรรัตน์ พวงพงษ์

40.ผศ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์

41.อ.วรินทราพร ธรรมประชา

42.อ.พันธ์ศักดิ์ พ่วงพงษ์

43.อ.วารดา พุ่มผกา

44.อ.ฐปนนท์ อ่อนศรี

45..ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ

46.อ.ไพบูลย์ กฤษจักราวัฒน์

47.อ.ชูชื่น พงษ์ดี 

48.อ.จรินทร์ โฮ่สกุล

49.พันตรีหญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ

50..ผศ.สุกํญญา ทรัพย์ประเสริฐ