0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

ข่าวสาร กิจกรรม สสร.

ผู้บริหารและพนักงาน สสร. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 คณะผู้บริหารและพนักงานทุกแผนกของ สสร.ได้ร่วมกันฟังการเจริญพุทธมนต์ และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดสร้อยทอง  ทั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ทางสถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ้ (สสร.) ได้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร และกำลังใจของพนักงานเพื่อจะร่วมกันดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นต่อไป