0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

ข่าวสาร กิจกรรม สสร.

เตรียมเด็กไทยก้าวสู่ aec

 กิจกรรมพัฒนาการียนรู้สำหรับน้องๆ ปฐมวัยในการเริ่มเรียนรู้สังคม วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตของประเทศเพื่อนบ้านของไทย ในนาม อาเซียน  ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชามาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์  น้องๆ จะเรียนรู้จักธงประจำชาติ สัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติสมาชิกอาเซียน เช่น เครื่องแต่งกาย ภาษา อาหาร ดอกไม้ สัตว์ และสถานที่สำคัญๆ ในแต่ละประเทศ  พร้อมการฝึกระบายสีภาพอย่างหลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการตามวัย