0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

ข่าวสาร กิจกรรม สสร.

โครงการอบรมครูระดับปฐมวัย เรื่อง : นวัตกรรมทางการศึกปฐมวัย”

 สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  (สพป.)  เขต 1 จัดโครงการอบรมครูระดับปฐมวัย  เรื่อง  : นวัตกรรมทางการศึกปฐมวัย”   ณ ห้องประชุมสพป.สระแก้ว เขต 1  อำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้รับเกียรติจาก  ดร.นิฤมล สุวรรณศรี   อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมและแนะแนวการจัดกิจกรรมให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  (สพป.)  เขต 1