0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

ข่าวสาร กิจกรรม สสร.

โครงการอบรมครูและบุคคลากรทางการศึกษาปฐมวัย

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จัดอบรมครูและบุุคลากรทางการศึกษาแก่ คุณครูระดับปฐมวัย โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ เรื่อง "การพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ด้าน" วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี