0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

ข่าวสาร กิจกรรม สสร.

โครงการอบรมครูระดับปฐมวัย เรื่อง “การสอนปฐมวัยแบบ STEM

 สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) โครงการอบรมครูระดับปฐมวัย  เรื่อง  “การสอนปฐมวัยแบบSTEM “  วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต    อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมและแนะแนวการจัดกิจกรรมให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา