0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

หัวข้อรายละเอียดย่อย

คัดไทย หัวกลมตัวกลม เล่ม 4

ผู้แต่ง / ผู้รวบรวม : สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

สำนักพิมพ์ : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม : 21 x 29.5 ซม.

จำนวนหน้า : 32 หน้า

ราคา : 47 บาท

รหัสสินค้า : 8856169112779

รายละเอียด

    นำเสนอเนื้อหาแบบฝึกหัดพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย สาหรับเด็กอายุระหว่าง 4-5 ปีโดยการฝึกคัดลายมือ แบบตัวกลมหัวกลม ที่ถูกต้องตามโครงสร้างตัวอักษรไทยที่ราชบัณฑิตยสถานกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ โดยฝึกระบายสี ลากเส้นรอยประรูปแบบต่าง ๆ และได้เรียนรู้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวเลขไทย เลขอารบิก เป็นการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นการส่งเสริมประสบการณ์ใหม่และเป็นแบบฝึกให้เด็กได้พัฒนาตามศักยภาพอย่างเหมาะสมกับวัย เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายซึ่งสอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กระทรวงศึกษาธิการ