0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

หัวข้อรายละเอียดย่อย


ระดับปฐมวัย >> ชุดกิจกรรมบูรณาการเตรียมความพร้อม

หนังสือกิจกรรมฝึกทักษะบูรณาการในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ที่เป็นพื้นฐานสำคัญต่อกระบวนการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยได้ฝึกหัดการเขียนพยัญชนะไทย สระ  ตัวเลขอารบิก เลขไทย พยัญชนะอังกฤษ เป็นการฝึกให้เด็กรู้วิธีการลากเส้นตามรอยประ  พร้อมการระบายสีภาพให้สวยงามน่ารัก  ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนากล้ามเนื้อมือประสานสัมพันธ์กัน และเด็กๆเกิดความสนุกสนานกับการเรียนรู้