0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

หัวข้อรายละเอียดย่อย


ระดับปฐมวัย >> ชุดคัดอังกฤษ

หนังสือฝึกคัดภาษาอังกฤษ A-Z (ตัวพิมพ์ใหญ่)  a-z (ตัวพิมพ์เล็ก)   ที่เป็นพื้นฐานการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยได้ฝึกหัดการเขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษ ด้วยการลากเส้นตามรอยประ การระบายสี ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนากล้ามเนื้อประสานสัมพันธ์กัน เกิดความสนุกสนานกับการเรียนรู้ด้วยคำศัพท์อย่าง่าย