0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

หัวข้อรายละเอียดย่อย


ระดับปฐมวัย >> ชุดทักษะบูรณาการเรียนรู้

หนังสือกิจกรรมฝึกทักษะบูรณาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ตัวเลข และกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมที่นำความรู้  ที่เป็นพื้นฐานการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยได้ฝึกหัดการเขียนพยัญชนะไทย สระ ตัวเลขไทย ตัวเลขอารบิก พยัญชนะอังกฤษ  การลากเส้นตามรอยประ การระบายสี ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนากล้ามเนื้อประสานสัมพันธ์กัน เกิดความสนุกสนานกับการเรียนรู้