0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

หัวข้อรายละเอียดย่อย


ระดับปฐมวัย >> ชุดนิทานน้องพิม

หนังสือนิทานภาพ 2 ภาษา (ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ) เน้นคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กไทย  เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้  ทำให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีชีวิตที่ดีงาม เป็นคนเก่ง ดี ของสังคม  และเกิดความสนุกสนานกับการเรียนรู้