0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

หัวข้อรายละเอียดย่อย


ระดับปฐมวัย >> ชุดอาเซียน

หนังสือกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน สัญลักษณ์ ธงชาติ การแต่งกาย อาหาร ดอกไม้ สัตว์ สถานที่สำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเด็กปฐมวัยได้ฝึกหัดการเขียนพยัญชนะไทย พยัญชนะอังกฤษ  ตัวเลข การลากเส้นตามรอยประ การระบายสี ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนากล้ามเนื้อประสานสัมพันธ์กัน เกิดความสนุกสนานกับการเรียนรู้