0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

หัวข้อรายละเอียดย่อย


ระดับปฐมวัย >> ชุดอ่านอังกฤษ

หนังสือฝึกอ่านภาษาอังกฤษ A-Z (ตัวพิมพ์ใหญ่)  a-z (ตัวพิมพ์เล็ก)   ที่เป็นพื้นฐานการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยได้ฝึกหัดอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยคำที่ง่าย จดจำได้เร็ว  ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง