0-2587-7972
0-2911-7214
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)

หัวข้อรายละเอียดย่อย


ระดับปฐมวัย >> ชุดแบบฝึกหัดคัดไทย หัวกลมตัวกลม

หนังสือแบบฝึกคัดพยัญชนะ ก-ฮ  แบบหัวกลมตัวกลมตามแบบมาตรฐานของราชบัณฑิตยสถาน  การฝึกเขียนสระ วรรณยุกต์  ตัวเลขไทย โดยการลากเส้นตามรอยประของพยัญชนะแต่ละตัว  พร้อมฝึกระบายสีภาพให้สวยงาม  ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนากล้ามเนื้อมือประสานสัมพันธ์กัน  เกิดความสนุกสนานกับการเรียนรู้