Your cart

View Cart

ทรงพระเจริญ

 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน 
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้  (สสร.) จำกัด

Read..

More..

หนังสือใหม่

ฉบับใบอนุญาตฯ

ฉบับใบประกัน

ข่าวสารและบทความ

ติดตามข่าวสารและบทความของ สสร.

จัดอบรมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) ได้จัดอบรมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิทยากร ท่าน ดร.กิ่งแก้ว ใหม่สุวรรณ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป

อ่านต่อ

Coming Soon

 

 

 

 

 

 

สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ คือ หน้าที่ของพวกเรา สสร.

มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศให้แก่ผลิตภัณฑ์แบบเรียนสื่อการเรียนการสอนสำหรับเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้างเสริมความรู้สึกรักในการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้