Cart

สพฐ.จัดประชุม Video Conference

เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.(ฉก.คศ.สพฐ.)

สพฐ.จัดประชุม Video Conference

สพฐ.จัดประชุม Video Conference เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.(ฉก.คศ.สพฐ.)

สพฐ.จัดประชุม Video Conference

วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุม Video Conference กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.คศ.สพฐ.) โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (ผอ.สพร.) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.ศูนย์ ฉก.คศ.) นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 (ผอ.สพม. เขต 9) นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ผอ.ฉก.ชน) และนายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (รองผอ.สพป. เชียงราย เขต 2) เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม DOC. อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

 

นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่าปัจจุบันนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ด้วยความเสียสละ ทุ่มเททั้งกายและใจโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทําผิดวินัยร้ายแรง มีพฤติกรรมกระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ รวมถึงความคับข้องใจและความขัดแย้งของบุคลากรภายในองค์กร ทำให้มีผลกระทบถึงภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นทาง สพฐ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ฉก.คศ. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ “ส่งเสริม คลายทุกข์ อย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีอุดมการณ์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งเพื่อพิทักษ์ ป้องกันบรรเทาปัญหาให้ความชช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนด้วยความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ร่วมถึงเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะและเจตคติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางศาสตร์พระราชาให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน ฉก.คศ. จึงยึดหลักแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงใช้ปฏิบัติในการทรงงานมาตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่ 9 และน้อมนำมาพัฒนาต่อไป โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาระดับสหวิทยาเขต ระดับเขตพื้นที่ ระดับ Cluster และระดับ สพฐ. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดูแลช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมฉับไว ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์

 

ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้ นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป. เชียงราย เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ ฉก.คศ.สพฐ. ในการดำเนินการขับเคลื่อนให้ความช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดผลกระทบกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด สพฐ. ให้มีความคล่องตัวและดำเนินการไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิผล โดยมีช่องทางการเข้าถึง และติดต่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์ ฉก.คศ. ดังนี้ Facebook: ประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. ID Line: @irV8786a เว็บไซต์: http://personnel.obec.go.th และเบอร์โทรศัพท์: 02 – 288 – 5650

 

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักพันธุ์ ชื่นบาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

1518/7 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800


อีเมล์: ssr1081009@yahoo.com           som1081009@yahoo.com
โทร.: 02-587-7972 (10 คู่สายอัตโนมัติ)
ไลน์ : @ssrkids