Cart

เกี่ยวกับสสร.

ประวัติการก่อตั้ง

title-about-ssrkids

ก่อตั้งขึ้น พ.ศ. 2552 โดย ดร.สมเจตน์ สัตยกิจขจร ซึ่งแรกเริ่มดำเนินธุรกิจจัดตั้งเป็นสถาบันกวดวิชา ต่อมาสถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบ การศึกษา ของเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับเด็กปฐมวัยทั่วประเทศที่จะต้องมีสื่อการเรียนการสอนที่ดีมี คุณภาพที่เหมาะสม กับพัฒนาการของเด็ก จึงได้เริ่มการจัดทำตำราทางวิชาการ ผลิตและจัดจำหน่าย หนังสือระดับชั้นอนุบาล ที่มุ่งเน้นพัฒนาการสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยขึ้นตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบสนองการใช้สื่อจาก คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปอย่างมาก

นอกจากนี้ บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ในหลักสตูรการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนการประเมินผลการเรียน จึงดำเนินการเป็นสถาบันฝึกอบรมทางวิชาการด้านการศึกษาที่สนองตอบต่อบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครูผู้สอน ผู้เรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันที่มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการศึกษา

ssrkids-05
title-vition-about.2png

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศให้แก่ผลิตภัณฑ์แบบเรียนสื่อการ เรียนการสอนสำหรับเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้างเสริมความ รู้สึกรักในการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

title-missions-about2

พันธกิจต่อสถานศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการต่อสถานศึกษาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของสถานศึกษาและทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งด้านคุณภาพและจริยธรรม

พันธกิจต่อคู่แข่งขัน

เคารพในการแข่งขันอย่างใสสะอาด โปร่งใสและจะไม่ทำการแข่งขันโดยการใส่ร้ายคู่แข่งขัน ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ รวมทั้งจะทำการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ และไม่ทำการสร้างศัตรูในทางธุรกิจกับคู่แข่งขัน

พันธกิจต่อคู่ค้า

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ผสมผสานประโยชน์ และดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นที่จะร่วมมือกันและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว

พันธกิจต่อพนักงาน

มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ ในการให้บริการ อีกทั้งจะดูแลให้พนักงานหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
กับทั้งลูกค้า และสถานศึกษา อีกทั้งจะดูแลและรักษาพนักงานที่ดี มีคุณภาพ ไว้กับองค์กรในระยะยาว

พันธกิจต่อสังคม

ยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่ดีในสังคม เคารพในกฎระเบียบของสังคมและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับทางการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม

ที่ตั้งบริษัทฯ

1518/7 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00- 17.00 น.

โบวชัวร์สินค้า

โบวชัวร์ชุด สพฐ./ศพด และสื่อพัฒนาการเด็ก

ดาว์นโหลดใบสั่งซือ

เอกสารสำหรับสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

1518/7 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800


อีเมล์: ssr1081009@yahoo.com           som1081009@yahoo.com
โทร.: 02-587-7972 (10 คู่สายอัตโนมัติ)
ไลน์ : @ssrkids