Cart

สพฐ.ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพ

สพฐ.ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายอำนาจแบบ CLUSTER เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายอำนาจแบบ CLUSTER เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ (Cluster) 1 – 20 ศึกษาธิการจังหวัดในแต่ละเขตตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักต่าง ๆ ในสพฐ. ผู้บริหารระดับสูง และผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย ณ โรงแรมรอแยล รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

http://www.moe.go.th/moe/upload/news2/library/15031801obec_1.jpg

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร กล่าวว่า สพฐ. ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยส่วนกลางมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย กำกับคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดประชุมขึ้นเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 และขับเคลื่อนตามนโยบายของ สพฐ. โดยเชื่อมโยงโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง ให้สามารถยืดหยุ่นได้ตามลักษณะงาน ลดความซ้ำซ้อน ประหยัดเวลา และงบประมาณ มีการบริหารงานที่คำนึงถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงได้ประสานความร่วมมือกับประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ หรือ Cluster ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา ในการสานต่อนโยบายจากส่วนกลาง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประสานงาน ช่วยเหลือแก้ปัญหาสนับสนุนการปฏิบัติราชการ ให้ข้อเสนอแนะ ทั้งในด้านการบริหาร ด้านวิชาการด้านบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

“สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการประชุม ก็เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานหรือรองรับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา ให้มีหน่วยงานประสานงานเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางและภูมิภาค อีกทั้งเพื่อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบายของ สพฐ. ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญต้องปรึกษาหารือกัน ในเรื่องการจัดตั้งสพม. เพิ่มเติม และการจัดอัตรากำลัง การปรับปรุงระเบียบและคำสั่งต่าง ๆ รวมถึงการรับรองและการรายงานข้อมูลของสพป. และสพม. ต่างๆ ผ่าน Cluster ในเรื่องการย้ายและบรรจุครู และประเด็นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังได้ประชุมเพื่อหาข้อสรุปและคำเสนอแนะตามนโยบายของสพฐ. ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีของ สพฐ.ที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยหรือหาแนวทางและบทสรุปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 เรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

 

ทั้งนี้การประชุมจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 โดยนอกจากการมอบนโยบายของเลขาธิการ กพฐ. แล้วยังมีการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ข้อติดขัด เพื่อขจัดปัญหาในการทำงาน รวมถึงการนำเสนอผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะในการบริหารงานของ Cluster สำนักงานเขตพื้นที่ และโรงเรียน

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

1518/7 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800


อีเมล์: ssr1081009@yahoo.com           som1081009@yahoo.com
โทร.: 02-587-7972 (10 คู่สายอัตโนมัติ)
ไลน์ : @ssrkids