Cart

ร่วมงานกับสสร.

สสร. มุ่งมั่นในการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรให้ดีที่สุด ภายใต้มาตรฐานการบริหารจัดการ

ค่าตอบแทน

สสร. มุ่งมั่นในการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรให้ดีที่สุด ภายใต้มาตรฐานการบริหารจัดการของคนหัวคิดทันสมัย คุณจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถทางวิชาชีพเฉพาะด้าน พร้อมโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

สวัสดิการอื่นๆ

การที่จะทำให้ลูกค้ามีความสุขได้ พนักงานของเราทุกคนต้องมีความสุขและรอยยิ้มก่อนเสมอ เราจึงดูแลพนักงานทุกคนดั่งครอบครัว นอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

การพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ

ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ คุณจะได้รับการพัฒนา ความรู้ และทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยระบบการฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐาน กับโอกาสที่ไม่เคยปิดกั้น เพื่อให้ทุกคนได้รับ การพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งการฝึกอบรมภายในบริษัท การส่งฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

1518/7 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800


อีเมล์: ssr1081009@yahoo.com           som1081009@yahoo.com
โทร.: 02-587-7972 (10 คู่สายอัตโนมัติ)
ไลน์ : @ssrkids