Cart

พันธกิจ

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

พันธกิจ

พันธกิจต่อสถานศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการต่อสถานศึกษาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของสถานศึกษาและทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งด้านคุณภาพและจริยธรรม

 

พันธกิจต่อคู่แข่งขัน

เคารพในการแข่งขันอย่างใสสะอาด โปร่งใสและจะไม่ทำการแข่งขันโดยการใส่ร้ายคู่แข่งขัน ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ รวมทั้งจะทำการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ และไม่ทำการสร้างศัตรูในทางธุรกิจกับคู่แข่งขัน

 

พันธกิจต่อคู่ค้า

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ผสมผสานประโยชน์ และดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นที่จะร่วมมือกันและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว

 

พันธกิจต่อพนักงาน

มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ ในการให้บริการ อีกทั้งจะดูแลให้พนักงานหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
กับทั้งลูกค้า และสถานศึกษา อีกทั้งจะดูแลและรักษาพนักงานที่ดี มีคุณภาพ ไว้กับองค์กรในระยะยาว

 

พันธกิจต่อสังคม

ยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่ดีในสังคม เคารพในกฎระเบียบของสังคมและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับทางการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม

ที่ตั้งบริษัทฯ

1518/6 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

โบวชัวร์สินค้า

โบวชัวร์ชุด สพฐ./ศพด

ดาว์นโหลดใบสั่งซือ

เอกสารสำหรับสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

1518/7 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800


อีเมล์: ssr1081009@yahoo.com           som1081009@yahoo.com
โทร.: 02-587-7972 (10 คู่สายอัตโนมัติ)
ไลน์ : @ssrkids