Your cart

View Cart

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับใบอนุญาตฯ)


 ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้แต่ง : ดร.เอกกมล วรรณเมธี ผศ.สุภาพรรณ พวงจั่นเพชร ศรียา เนตรน้อย

สำนักพิมพ์ : บริษัทสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม : 18.5 x 25.5 ซม.

จำนวนหน้า : 244 หน้า

ราคา/ชุด : 95 บาท

รหัสสินค้า : 9786167768267

จุดเด่น/เนื้อหาของหนังสือ

1. จัดเนื้อหาครบตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) หนังสืออ่านสบายตา เนื้อหาอ่านง่ายไม่เป็นพารากราฟเดียว

2. การออกแบบเน้นการใช้ Info Graphic ในการอธิบาย เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เสริมสร้างการเรียนรู้และจินตนาการ ข้อมูลมีความทันสมัย ไม่ล้าหลัง เน้นเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นใกล้ตัวนักเรียน

3. สรุปเนื้อหาการเรียนโดยรวมของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พร้อมคำถามคิดวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (กิจกรรม Active Learning) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกใช้กระบวนการคิดและการลงมือกระทำ

ราคา : : 95 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ฉบับใบอนุญาตฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ฉบับใบอนุญาตฯ)

  75

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับใบอนุญาตฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับใบอนุญาตฯ)

  115

 • แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 2 (ฉบับใบอนุญาต)
  แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 2 (ฉบับใบอนุญาต)

  85

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1 (ฉบับใบอนุญาต)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1 (ฉบับใบอนุญาต)

  55