Your cart

View Cart

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับใบอนุญาตฯ)


 ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ลาวรรณ สกุลกรุณษอารีย์ พฤฒานันท์ ก้อนภูธร สดใส ใจตรง คชพล เชษฐ์ชาติพรชัย ศักดิ์ชาย วัลดา

สำนักพิมพ์ : บริษัทสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม : 18.5 x 25.5 ซม.

จำนวนหน้า : 260 หน้า

ราคา/ชุด : 115 บาท

รหัสสินค้า : 9786167768717

จุดเด่น/เนื้อหาของหนังสือ

1. จัดเนื้อหาครบตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตัวหนังสืออ่านสบายตา เนื้อหาอ่านง่ายไม่เป็นพารากราฟเดียว

2. การออกแบบเน้นการใช้ Info Graphic ในการอธิบาย เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เสริมสร้างการเรียนรู้และจินตนาการ ข้อมูลมีความทันสมัย ไม่ล้าหลัง เน้นเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นใกล้ตัวนักเรียน โดยเฉพาะสาระภูมิศาสตร์ มีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากกว่าสำนักพิมพ์อื่นๆ

3. สรุปเนื้อหาการเรียนโดยรวมของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พร้อมคำถามคิดวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (กิจกรรม Active Learning) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกใช้กระบวนการคิดและการลงมือกระทำ

 

ราคา : : 115 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  75

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับใบประกันฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับใบประกันฯ)

  55

 • หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Merry Team ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Merry Team ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  80

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1 (ฉบับใบอนุญาต)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1 (ฉบับใบอนุญาต)

  55