Cart

ทำเนียบอาจารย์ สสร.

ผู้เชียวชาญในแต่ละสาขาวิชา ของสถาบันสร้างสรรสื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

ทำเนียบอาจารย์ สสร.

ผู้เชียวชาญในแต่ละสาขาวิชา ของสถาบันสร้างสรรสื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

รศ.ผ่องศรี จั่นห้าว

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum dolor sit amet, ipsum dolor sit amet, ipsum dolor sit amet.

Know Me 🙂

ดร.เอกกมล วรรณเมธี

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum dolor sit amet, ipsum dolor sit amet, ipsum dolor sit amet.

Know Me 🙂

ผศ.สุภาพรรณ พวงจั่นเพชร

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum dolor sit amet, ipsum dolor sit amet, ipsum dolor sit amet.

Know Me 🙂

ดร.ฐิติรัฐ ปั้นบำรุงกิจ

Lorem ipsum dolor sit amet, ipsum dolor sit amet, ipsum dolor sit amet, ipsum dolor sit amet.

Know Me 🙂

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)

1518/7 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800


อีเมล์: ssr1081009@yahoo.com           som1081009@yahoo.com
โทร.: 02-587-7972 (10 คู่สายอัตโนมัติ)
ไลน์ : @ssrkids