Your cart

View Cart

บทความ


เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน

 

 

 

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

 

ที่เด็กปฐมวัยจำเป็นต้องมี ได้แก่ การมีความรู้ในวิชาหลัก และต้องมีความรู้รอบตัว การมีทักษะชีวิตและอาชีพที่ดี และมั่นคง การมีทักษะการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมใหม่

 

การมีทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน ทักษะเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็น สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีความพร้อมต่อการศึกษาไทย ในยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง มีความรู้รอบด้าน มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

Brain Based Learning (BBL)

เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านโครงสร้างและการทำงานของสมอง เหมาะสมกับทุกช่วงวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงวัยชรา

อ่านต่อ

สะเต็มศึกษา (STEM Education)

วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

อ่านต่อ

Project – Based Learning (PBL)

การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนำความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง

อ่านต่อ