Your cart

View Cart

หน้าที่พลเมือง เล่ม 1


 จุดเด่น : เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

- การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ความเป็นพลเมืองไทย

   และพลเมืองโลก โดยเชื่อมโยงค่านิยม 12 ประการ เพื่อปลูกฝัง

   รวมถึงการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรม ค่านิยมที่ดีในตนเอง

- เกิดทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

   สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

- เสริมสร้างพัฒนาการ 4 ด้าน

   ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สัมคมและสติปัญญา

ราคา : : 49 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • เรียนรู้จำนวนกับตัวเลข เล่ม 3
  เรียนรู้จำนวนกับตัวเลข เล่ม 3

  45

 • นิทาน 2 ภาษา คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ชุดน้องพิม
  นิทาน 2 ภาษา คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ชุดน้องพิม

  69

 • แรกรู้สู่อาเซียน เล่ม 2
  แรกรู้สู่อาเซียน เล่ม 2

  49

 • นักคิด วิทยาศาสตร์ เล่ม 6
  นักคิด วิทยาศาสตร์ เล่ม 6

  49