Your cart

View Cart

ศิลปะอาเซียน เล่ม 3


  จุดเด่น : เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

- การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี

   ของประเทศสมาชิกอาเซียน

- การเสริมสร้างจินตนาการและฝึกความคิดสร้างสรรค์

   ให้กับผู้เรียนด้วยการระบายสี ทำให้เกิดสมาธิ และช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ

   มัดเล็ก

- สอดคล้องกับคุณลักษณะปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน

   ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สัมคมและสติปัญญา

ราคา : : 55 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • คัดไทยหัวกลมตัวกลม เล่ม 4
  คัดไทยหัวกลมตัวกลม เล่ม 4

  47

 • หน้าที่พลเมือง เล่ม 1
  หน้าที่พลเมือง เล่ม 1

  49

 • เรียนรู้จำนวนกับตัวเลข เล่ม 6
  เรียนรู้จำนวนกับตัวเลข เล่ม 6

  45

 • นิทาน 2 ภาษา คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ชุดน้องพิม
  นิทาน 2 ภาษา คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ชุดน้องพิม

  69